اصلی

Top Z-Librarians


سپتمبر Z-Librarians

باروونکی

 • Monkikis
  50111 books
   
 • CFerIK
  8507 books
   
 • chrissy
  7018 books
   

تصحیح کوونکی

 • CharlesSp
  29505 corrections
  to 4531 books
 • Demeter
  21635 corrections
  to 6764 books
 • Teodora Miteva
  16486 corrections
  to 2717 books

Moderators

 • Sky
  12202 completed tasks
   
 • YOPS
  8927 completed tasks
   
 • Jazz197613
  7657 completed tasks
   
ټولو بویالایو ته پریمیوم آکاونټ او د یوې میاشتې لپاره ازدیاد شوی لیمیټ اعطاء کېږی. د لومړو جائزو لرونکو ته هم زمونږ د تیم له خوا تحفې ور کول کېږی.
علاقه خو پیدا شو؟ زمونږ د امتیازاتو سیستم په باره کښې لا زیاده معلومات تر لاسه وکړئ